Dåtidens mysterium

Utdrag från arkeolog Amon Seccras ansökan om anslag till Stiftelsen om utgrävning i Zhausystemet cc.60.

——————————————————————————————–

Korrigerad och granskad av Hederslegionen. O.Cunaxa cc.61.

——————————————————————————————–

Platsen för den tänkta undersökningen utgörs av ett parti igenväxande strandäng samt en bit mark beläget omedelbart sydväst om kanjon [struket]. Området begränsades av en klippformation i nordost, av ett sankt område och ännu ett gigantiskt kristallklippblock i söder – för planeten vanlig. Undersökningsområdet sluttade något i nordostlig-sydvästlig riktning ned mot ett sankt område samt dike. Höjden över havet låg mellan 15 och 18 meter. Området var delvis bevuxet med buskage. Det gällde särskilt ytans centrala delar och i en barriär mot den närbelägna klippformationen i norr. Platsens markstratigrafi uppvisade ett sandigt, ljust jordlager. På stora partier fanns fin, ljus sand och i viss mån grus under matjorden (jfr. Fig. 9). För övrigt utgjordes marken undermatjorden av silt. Det fanns några sentida störningar på undersökningsområdet, vilka främst var belägna i den nordöstra delen. Lämningsmiljön kring det nu aktuella undersökningsområdet dominerades av fältet [struket], kallat [struket]efter äldre, nu avlägsnad, bebyggelse på platsen. Den funna graven (?) är den största och enda återfunna på planet Z-3, i Zhausystemet, och räknar åtminstone 40 kroppslämningar av humanoid form från okänd precis tid. Gravfältet har en yta på ca 9 200m2 och sluttar mot söder. Höjden växlar mellan 25 och 40 meter över havet. Kanterna vid fältet var efter undersökning kantat med okända beteckningar som ej kunnat interpreteras, vi hittade dessutom höga halter av vit fosfor på i och vid lämningen.

 TIDIGARE UNDERSÖKNINGAR I OMRÅDET

Tidigare undersökningar i det aktuella området vid [struket]har varit knutna till L.I.V. projektet där lektor Shaeerab Bazrick haft som mål att identifiera tidigare bosättningar, i första hand förstkomna, i systemet. Grävningen leddes av fil. lic. Visha Cyrab. På ett område ca 500 m väster om gravfältet fortsatte projektets undersökning. Även dessa leddes av Cyrab. Med ledning av höga fosfatvärden genomfördes undersökningen cc.54 på ett område sydost om gravfältet. Sju provgropar och ett sökschakt togs upp. 3 anläggningar, 1 större 2 mindre, upptäcktes och fynd av avskrädeshögar och bearbetad teknologi gjordes. Inledningsvis grävdes provrutor vilket ledde till att bland annat kulturlager och ovannämnda anläggningar påträffades. Den största lämningen av dessa, visade sig senare vara en del av Hus II (se tidigare anteckning). Cyrabs grupp upptäckte också delar tillhörande Hus I, men relationerna mellan dessa och de övriga lämningarna var inte helt klara. Detta ledde till tolkningen att den större (Hus I) som löper i nordöstlig-sydvästlig riktning var lämningar efter ett bostadshus – eller motsvarande – medan de i nordvästlig-sydöstlig riktning (Hus II) uppfattades som spår efter någon form av servicecenter – eller motsvarande –. Platsen i sin helhet tolkades som en boplats, en teori som stöddes av fyndmaterialet, främst genom fiberoptik, plastmaterial och keramer. Föremålen kunde dateras till sen förstkommen koloniserings tid, runt portalkrigen – teknikens funktion förblev okänd trots utforskad.

Den nuvarande fyndplatsen tenderar till att ha ett samröre med L.I.V. projektets nämnda fyndplats. En presumerad tes är att graven är en massgrav, utifrån dess storlek och fynd, vilket inte är ovanligt förekommande med fynd från portalkrigen men synnerligen sällsynt i det givna området (se dabaranska och miranska källor samt Yurgsharz Orcazar avhandling rörande Pelarkvadrantens avsaknad av historietradering). På grund av fyndets ovanlighet ansöker jag härmed efter anslag för att kunna kartlägga de förstkomnas civilisation i allmänhet men i synnerhet få en bättre bild av Pelarkvadrantens dunkla historia.

Övrig anteckning: För djupare studier av Z-3bör projektet tillräkna sig en etnolog, dels vid grävningen dels för studier av de vildfolk som ibland påträffas i kanjonerna runt plats [struket]. En sådan kompentens skulle i vissa avseenden var ovärderlig (om uttrycket tillåts).

Er tillgivne

Amon Seccra, staden Kao, Ordana A systemet.

——————————————————————————————–

Vi vill härmed meddela att ytterligare anvisningen för forskningsuppdrag utanför den pacificerade zonen i Pelarkvadranten är tillsvidare minskade av anledning av att Legionens utbrytarfraktion den så kallade ”Hederslegionens” har ökat sina aktiviteter i det angivna området. Dessutom har forskningsanslagen till Pelarkvadranten minskat på grund av andra politiska och diplomatiska komplikationer som vi av olika anledningar inte kan gå in på. Vi beklagar verkligen.

Professor Sarha Ruhsd. Stiftelsen. Coriolis cc.61

Category(s): Pelarkvadranten
Tags: , , , , , ,

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *